۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۶, سه‌شنبه

گفتگوي با خانم طيبه خاوري.......


گفتگوی با خانم طیبه خاوری یکتن از فعالین حقوق زن در بامیان در رابطه به کشتار زنجیره ای هزاره ها در کویته پاکستان.

گفتمان دانشجو: خانم خاوری تشکر ازینکه وقت تانرا در اختیار گفتمان گذاشتید.
خانم خاوری: تشکر از گفتمان دانشجو که همیشه در رابطه به بحث گرفتن مسایل و مشکلات مردم شان تلاش مینماید.
گفتمان: خانم خاوری از آنجاییکه شما در جریان هستید کشتار هزاره ها در کویته پاکستان بصورت سیتماتیک و هدفمندانه جریان دارد خواستیم نظرشما را درین رابطه داشته باشیم.
خانم خاوری: من برای این که هزاره ها را قتل عام میکنند دلیلی نمیبینم که از لحاظ انسانی به آن دلیلی را ارائه کرد.  اگرما بخواهیم در رابطه به کشتار هزاره های کویته صحبت کنیم نیازمند یک مرور تاریخی_سیاسی در رابطه به مردم هزاره هستیم که من درین قسمت میخواهم با استفاده ازفرموده های دو تن از هزاره های کویته که قبلآ در مصاحبه تلفونی با رادیو پیوند داشت، به گفته هایم پشتوانه ی بیشتر ببخشم، قرار گفته های آقایان احمدعلی کهزاد معاون حزب دموکراتیک هزاره و قادرنایل روزنامه نگار وفعال مدنی هزاره های کویته، غرض کشتار هزاره ها را در کویته روی چند موضوع ارایه کردند. اول فرض براینکه اگر در کشتار هزاره ها حکومت پاکستان نقش داشته باشد، همانا استفاده از کشتار هزاره ها برای نا امن جلوه دادن بلوچستان و ضعیف ساختن گروه های آزادیخواه بلوچ و درگیر ساختن هزاره ها با بلوچ ها هستند که از لحاظ تاریخی بلوچ ها نیز مانند هزاره ها محروم بوده اند.اگرفرض را بر این بگیریم که هزاره ها قربانی سیاست های دو کشور که از لحاظ تاریخی باهم مشکل داشته اند و هر یک حامی گروه های تندرو در منطقه هستند، اما اینکه این گروهای جنایت کار وخون آشام تاریخ واین عصر، چرا دست به چنین اقدامات فجیعی می زنند، این را باید از دولت پاکستان پرسید.
آیا این بی کفایتی دولت پاکستان نیست  که بنا بر عدم رضایت گروهای چون لشکرجنگوی، طیبه، سپاه صحابه ویا مردمی که از دولت فاصله میگیرد، چون دولت را از خود ندانسته ویابرای حق خواهی خودبه پا خواسته اند ویا، آیا این هم جزیی از برنامه های سنجیده خود دولت مردان آنهاست که به بهانه های متفاوت بدون اینکه خود را در گیر نمایند اهداف تعیین شده خود را به مرحله اجرا می گذارند .من دلیلی نمیبینم که آن مردم را این گونه قتل عام نمایند جز اینکه آن انسانهای بی غرض وهزاره اند. یگانه جرم آنها همین هزاره بودن آنها ست. من دلیل‌کشته شدن هزاره ها راچه در افغانستان و چه در پاکستان صلح دوست بودن شان را میدانم چون هزاره ها همیشه خواهان صلح وعدالت هستند،همیشه قناعت داشته اند ،همیشه صادق وامین بوده اند.
            هزاره  به این دلایل کشته میشوند .هزاره به خاطر اینکه دنیا در صلح وارامش باشد وانسان مانند یک انسان زندگی نماید و گرگ همدیگرنباشند، قربانی میشوند وباید گفتکه گروه های مشخص می خواهند در قسمتهایی از پاکستان وافغانستان،صاحب دولتی مستقل شوند که به نام خودشان باشد یعنی پشتونستان وبرای احیای آن باید از روی جنازه مردم هزاره بگذرند. پلان ناکام مانده جلادان وخونخواران قرن حاضرکه با طالبان میخواستن یک نسل کشی سراسری ویا پاک سازی قومی_مذهبی راکه درافغانستان میخواستن تطبیق کنند اما شکست  درافغانستان رانصیب شدند، اما اهداف این گروه تروریستی وشیاد طالبانی وبنیادگرایانه تا اکنون ادامه دارد واین در حالی است که  در مکاتب دینی پاکستان طالبان بصورت رسمی پرورش مییابند وافراد متعصب مذهبی را تحت ایدئولوژی خاص برای انتحار، ترور و نسل کشی تربیه میکنند وآنها را به شکل انتحاری به قول خودشان برای جهاد در افعانستان میفرستادند،که همین گروه جهادگر حال تبدیل به هیولایی شده که حتی دولت پاکستان نیز به عجز آمده ومشخصا به مردم کشورش که برای امنیت، تظاهرات وهم آیی ها را انجام میدهند پاسخی ندارد!!! پلان سیستماتیک قتل عام مردم هزاره نه تنها در دوران سیاه طالبان بود بلکه تا کنون نیز ادامه دارد ودلیل این ادعای ما طی اعلامیه ای که اخیرآ و هراز چندگاهی نشروپخش میشودتوسط لشکر جنگوی وسپاه صحابه در روزنامه جنگ پاکستان میباشد،که درآنجا بصورت صریح بیان نموده که هزاره هااز این سرزمین پاکسازی شوند،گرچندقبلا مردم هزاره کویته پاکستان به دلیل شیعه بودن مورد قتل وترور قرارمیگرفتند.
اماحال بصورت مشخص و هویدا بخاطر هویت قومی و اتنیکی شان میشوند.
گفتمان: با مدنظر گرفتن گفته های شما در رابطه به سوال قبلی خانم خاوری شما راه حل این آفت اجتماعی را درچه میدانید؟
خانم خاوری: اولین چیزی که میتوان برای پاسخ به این سوال گفت این است که مردم هزاره در هرجای دنیا که هستند باید متحد وواحد گردند مسئولیت عظیم انسانی ووجدانی خویش را درقبال یکذیکر دریابند ودرکنار هم به مانندکوهی استوار قرار گیرند ویک بنای محکم از عدالت خواهی وهم پذیری را بسازند، بدون اینکه در نظر بگیرند هزاره های فلان جا هستند چون هزاره، هزاره هست ودر هر جایی که زندگی نماید هزاره میباشند.این در کنار هم قرار گیری ها به معنای نشان دادن هزاره نیست بلکه بلند کردن صدای رسالت انسانیست.
دوم اینکه اگر مشخصا به کویته اشاره نماییم در گام نخست این اقدام متوجه دولت پاکستان میباشد زیرا حکومت به عنوان بزرگترین ارگان امنیتی یک کشور باید طبق قانون به وظیفه اش عمل نماید. در جامعه ای که در آن حاکمیت قانون نباشد واوضاع متشنج در هر نقطه آن حکمفرما باشد نشانه ضعف حکومت و دولت آن جامعه را نشان میدهد و تامین امنیت برای ساکنین یا شهروندان هر مملکت وظیفه اصلی وبنیادی حکومت آن کشور است که دولت پاکستان در این زمینه بسیار بی تفاوت است وهمین ضعف دولت پاکستان گروه های مخالف دولت را از هر گوشه وکنار قوت بخشیده تا به هر اندازه که میلشان است دست به بینظمی واغتشاش بزنند ونه تنها سبب گردند تا امنیت ولایات متفاوت پاکستان برهم بخورد بلکه مردم ومخصوصا هزارهها به ناچار اقدام به مهاجرت وترک وطن نمایند،چون هزاره ها مردم آسیب پذیر ومجبور اند.سازمان ملل متحد ونهادهای حقوق بشری جهانی ومدافعین حقوق بشر باید پاسخگوی این رفتار وحشیانه وبه دور از انسانیت این گروه فاشیست باشند مخصوصا سازمانهایی که دم از مدیریت جهانی میزنند باید پاسخ بگویند که به کدام دلیل این مردم در این دوره قتل عام  میشوند ودر رفع این اعمال اقدام جدی نمایند .
درقسمت بعدی بایدگفت که سیاست مداران هزاره وبزرگان ورهبران جامعه هزاره در پاکستان وسایر نقاط جهان بیش از پیش متوجه اعمال وافکار سیاسی حاضر در منطقه باشند وبا هوشیاری وآگاهانه تصامیم را در رابطه به هزاره ها و جامعه هزاره بگیرند زیرا فکر واندیشه سیاسی بنای تمامی نیازها در هر جامعه امروز میباشد وامریست مهم .
دولت افعانستان وپاکستان هرچه سریعتر معضله دیورند را حل نمایند تا با این اقدام هم هر دو کشور وهم مردمانی که در دو طرف این خط زندگی می کنند از سرگردانی وسردرگمی نجات یابند.
گروه تروریستی وحیوان صفت طالبان که عامل مهم این قتل عامهای سرسام آور میباشد متهمین اصلی این قضایا درمنطقه بوده که باید عاملین اصلی این قتل عامها هرچه زودتر محاکمه گردیده وبه سزای اعمالشان برسند .
در آخر باید گفت نه تنها هزاره ها بلکه تمامی آنانی که به انسانیت می اندیشند و پیرو حق و عدالت هستند گرد هم آمده وبا پیمانی متعهد به سرنگونی جلادان وخون خواران بپردازند .
بهترین آرزوی ما رسیدن به عدالت وامنیت در تمامی جوامع بشری ورفاه واسایش تمام مظلومان دنیا وسرنگونی گروه های مستبد وجنایت کار در تمام دنیا ودیدن رنگ زرد جنایتکاران در پشت میز محاکمه  در معرض عام میباشد.
  گفتمان: تشکر خانم خاوری ازینکه  لحظه برای خودما ومردم ما گفت وشنودی داشتیم.
خانم خاوری: تشکر از شما واز دست اندرکاران ماهنامه شما.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر